لیست ثبت نام دوره ژورنالیسم تیرماه 1402

نامنام خانوادگیوضعیت تأهلجنسیتتاریخ تولدکد ملیشماره همراهتلفن ثابتمقطع تحصیلیشهرآدرسمطالعاتانگیزهتاریخ ثبت نام
نامنام خانوادگیوضعیت تأهلجنسیتتاریخ تولدکد ملیشماره همراهتلفن ثابتمقطع تحصیلیشهرآدرسمطالعاتانگیزهتاریخ ثبت نام