جزئیات ثبت نام کنندگان

نامفامیلجنسیتتأهلتولدکد ملیموبایلثابتتحصیلاترشتهشهرآدرسانگیزه برای شرکت در دوره هاسوابق مطالعاتی و آموزشیدورهمبلغ کلپرداختشماره تراکنشتاریخ ثبت نامIP کاربر
نامفامیلجنسیتتأهلتولدکد ملیموبایلثابتتحصیلاترشتهشهرآدرسانگیزه برای شرکت در دوره هاسوابق مطالعاتی و آموزشیدورهمبلغ کلپرداختشماره تراکنشتاریخ ثبت نامIP کاربر