وقت مصاحبه هفته دوم

نامنام خانوادگیشماره همراهکد ملیشنبه 11 تیریکشنبه 12 تیردوشنبه 13 تیرسه شنبه 14 تیرچهارشنبه 15 تیرپنجشنبه 16 تیرتاریخ ایجاد رزرو
نامنام خانوادگیشماره همراهکد ملیشنبه 11 تیریکشنبه 12 تیردوشنبه 13 تیرسه شنبه 14 تیرچهارشنبه 15 تیرپنجشنبه 16 تیرتاریخ ایجاد رزرو