اختتامیه دورۀ برنامه سازی

جلسه اختتامیه دورۀ برنامه سازی با حضور دکتر رحمتی، رئیس بسیج صداوسیما
و آقای سیدین معاونت سیما