کارگاه آموزش تصویربرداری | دوره نوجوانان برنا

کلاس های آموزشی مربوط به کارگاه آموزش تصویربرداری دوره نواجوان برنا برگزار شد.

این کارگاه با حضور استاد مجید حسینی برگزار شد. در زیر تصاویر مربوط به برگزاری این دوره را مشاهده می کنید:

کارگاه آموزش تصویربرداری | دوره نوجوانان برنا

.