کارگاه انتقال تجربه در کارگردانی | دوره مستند سازی کوله پشتی با حضور مجتبی خیام الحسینی

کارگاه انتقال تجربه در کارگردانی دوره مستندسازی که از سری دوره های کوله پشتی می باشد با حضور استاد مجتبی خیام الحسینی در مرکز آوینی برگزار شد.

در زیر تصاویر مربوط به این رویداد را مشاهده می نمایید :

کارگاه انتقال تجربه در کارگردانی- دوره مستند سازی کوله پشتی با حضور مجتبی خیام الحسینی

.